Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2017./18. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu.  Modul ne mogu upisati studenti koji tek upisuju 1. godinu studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u akad. god. 2017./2018. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B 010) treba najkasnije u petka 29. rujna 2017. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz isvu-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz isvu-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adresu goranka.antunovic(at)ffzg.hr. pošaljite obavijest da ste predali dokumente u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim  kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.

 

KOLEGIJI UKLJUČENI U MODUL ŠVEDSKI JEZIK U LINGVISTIČKOM OPISU

hodogram modula
kolegij semestar tjedno opterećenje ECTS bodovi
Švedski jezik I   1. 6 V 6 ECTS
Švedski jezik II 2. 6 V 7 ECTS
Švedski jezik III  3. 4 V 5 ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog  3.    2 P + 2 S 6 ECTS
Lingvistički kolegija na Katedri* Lingvistički kolegij na Katedri* 3.

4.

min 4 ECTS
Lingvistički kolegij na Katedri* 4. min 4 ECTS
* Kolegiji se slušaju nakon položenoga ispita iz Uvoda u lingvistički studij švedskog.

Upisi na diplomski studij – obavijest

Na diplomski studij švedskoj jezika i kulture može se upisati 18 studenata (9 sa švedskim kao A1, 9 sa švedskim kao A2).

U slučaju da se za studij prijavi veći broj studenata od upisne kvote, redoslijed se utvrđuje na temelju težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture odnosno odgovarajućeg studija skandinavističkog usmjerenja na nekom drugom fakultetu.

Studenti se tijekom upisnog postupka prijavljuju za jedan od dva smjera studija – prevoditeljski ili lingvistički. Kvota za prevoditeljski studij je 11 studenata, za lingvistički 7. U slučaju da za jedan od smjerova bude zainteresirano više kandidata nego što ima mjesta, prednost pri upisu se daje studentima s većim zbrojem ocjena izabranih kolegija.

Za upis na prevoditeljski smjer uzima se zbroj ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u prevoditeljstvo
težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju švedskog jezika i kulture.

Za upis na lingvistički smjer redoslijed se utvrđuje prema zbroju ocjena iz sljedećih kolegija:
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3
Uvod u lingvistički studij švedskog
Sintaksa švedskog jezika
Kontrastivna analiza teksta.

Upis se obavlja u terminima koji se objavljuju za cijeli fakultet. U terminu koji se odnosi na kvalifikacijski ispit za upis na studij švedskog jezika i kulture treba na Katedru donijeti popis ocjena relevantnih za smjer koji student želi upisati (uključivo težinski prosjek ocjena na cjelokupnom studiju) te ispis iz isvu-a, radi provjere priloženog popisa ocjena.

Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer

 

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Prevoditeljski praktikum 0/2/2 5
Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili kulturološki) najmanje 3 ECTS boda najmanje 3 ECTS boda
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevođenje književne proze 0/7/14 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 3/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Prevoditeljski praktikum II 0/0/60 5
Izborni kolegij o računalima u prevođenju tijekom studija odabrati najmanje 3 ECTS boda

 

 

Jesenski ispitni rok 2016/17

Naziv kolegija Datum Vrijeme Dvorana
EU i međunarodne organizacije srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 20. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
Gramatičke vježbe 1 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Gramatičke vježbe 2 srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Kontrastivna analiza teksta srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Leksikologija i leksikografija utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike srijeda, 30. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h D-V
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Prevoditeljski praktikum 1 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Prevoditeljski praktikum 2 petak, 8. rujna 2017. 9.00 – 12.00 h A-103
utorak, 19. rujna 2017. 12.00 – 15.00 h A-103
Partikelverb četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Semantika ponedjeljak, 28. kolovoza 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 4. rujna 2017. 9.00 h A-105
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 9.00 h A-105
Sintaksa utorak, 29. kolovoza 2017. 9.00 – 11.00 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Skandinavija i Skandinavci četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Sociolingvistika ponedjeljak, 4. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 10.00 h B-323
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 10.00 h B-323
Suvremeni norveški jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Suvremeni norveški jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
ponedjeljak, 11. rujna 2017. 16.00 – 18.00 h A-122
Švedska književnost i film 1 četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedska književnost i film 2  / Skandinavski film četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Švedski jezik 1 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 2 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 utorak, 5. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
utorak, 12. rujna 2017. 9.00 – 12.30 h A-122
Švedski jezik 3 (uppsats) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik i društvo 2 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 1 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 2 (KulturkRamp) srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Švedski jezik u društvenom kontekstu 3 srijeda, 6. rujna 2017. 13.00 – 17.00 h A-122
Teorija i praksa prevođenja četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u lingvistički studij švedskog četvrtak, 31. kolovoza 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13.00 – 15.00 h A-122
Uvod u prevoditeljstvo utorak, 29. kolovoza 2017. 12.00 – 14.30 h A-122
četvrtak, 14. rujna 2017. 10.00 – 12.30 h A-122
Uvod u studij skandinavskih književnosti četvrtak, 7. rujna 2017. 09.00 – 12.00 h A-122
srijeda, 13. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-V
utorak, 19. rujna 2017. 15.00 – 18.00 h D-IV
Završni – obrane petak, 15. rujna 2017.
petak, 22. rujna 2017.

Hodogram-diplomski studij, lingvistički smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Lingvistički smjer

1.godina

Obavezni predmeti Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
 
Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4
Sociolingvistika 0/2/0 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Izborni lingvistički ili skandinavistički kolegij u 3. ili 4. semestru, najmanje 3 ECTS boda
Izborni lingvistički kolegij ili kolegij relevantan za diplomski rad na FF-u najmanje 4 ECTS boda

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Kulturk(r)amp 8/8/0 3
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevoditeljski praktikum I 0/2/2 3

 

  1. godina
Obavezni predmeti Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Semantika 3/0/0 6
Švedski jezik i društvo II 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II 0/0/4 4
Izborni lingvistički kolegij na FF-u najmanje 4 ECTS boda
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Izborni kolegij na FF-u odabrati najmanje 5 ECTS bodova

 

 

1 2 3