Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2017./18. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu.  Modul ne mogu upisati studenti koji tek upisuju 1. godinu studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u akad. god. 2017./2018. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B 010) treba najkasnije u petka 29. rujna 2017. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz isvu-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz isvu-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adresu goranka.antunovic(at)ffzg.hr. pošaljite obavijest da ste predali dokumente u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim  kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.

 

KOLEGIJI UKLJUČENI U MODUL ŠVEDSKI JEZIK U LINGVISTIČKOM OPISU

hodogram modula
kolegij semestar tjedno opterećenje ECTS bodovi
Švedski jezik I   1. 6 V 6 ECTS
Švedski jezik II 2. 6 V 7 ECTS
Švedski jezik III  3. 4 V 5 ECTS
Uvod u lingvistički studij švedskog  3.    2 P + 2 S 6 ECTS
Lingvistički kolegija na Katedri* Lingvistički kolegij na Katedri* 3.

4.

min 4 ECTS
Lingvistički kolegij na Katedri* 4. min 4 ECTS
* Kolegiji se slušaju nakon položenoga ispita iz Uvoda u lingvistički studij švedskog.