obavijest o upisu na modul Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2019./20. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu)

Švedski jezik u lingvističkom opisu

U ak. god. 2017./18. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu.  Modul ne mogu upisati studenti koji tek upisuju 1. godinu studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis

Hodogram-diplomski studij, prevoditeljski smjer

DIPLOMSKI STUDIJ – ŠVEDSKI JEZIK I KULTURA, Prevoditeljski smjer   1.godina Obavezni predmeti Semestar 1. 2. Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4 Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5 Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6 Leksikologija i leksikologija 1/1/0 4 Prevoditeljski praktikum* 0/2/2 5 Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili