Hodogram diplomskog studija švedskog jezika i kulture, prevoditeljski smjer

Ovdje je dan tablični pregled studijskog programa uz napomene o preduvjetima za upis pojedinih kolegija. Više informacija o kolegijima u tekućoj akademskoj godini dostupno je na Theti (pod rubrikom Izvedbeni plan otvara se hodogram studija, a klikom na pojedine kolegije otvara se aktualni silabus).

1. godina

Obavezni kolegiji Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
EU i međunarodne organizacije 1/1/0 4
Švedski jezik i društvo I 0/1/2 5
Teorija i praksa prevođenja 2/1/0 6
Leksikologija i leksikografija 1/1/0 4
Prevoditeljski praktikum I1 0/2/2 5
Izborni kolegij (skandinavistički, lingvistički ili kulturološki) najmanje 3
Izborni kolegij o računalima u prevođenju najmanje 3

1preduvjet: Švedski jezik i društvo I

 

 

Ponuda izbornih kolegija na Katedri za skandinavistiku Semestar
1. 2.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica

(P/S/V)

ECTS
Konteksti suvremene skandinavske kinematografije 1/1/0 4
Poglavlja iz suvremene švedske gramatike 0/2/0 3
Prevođenje književne proze 0/1/0,5 3
Sociolingvistika 0/2/0 4

 

2. godina

Obavezni kolegiji Semestar
3. 4.
Satnica (P/S/V) ECTS Satnica (P/S/V) ECTS
Semantika 4/0/0 6
Švedski jezik i društvo II1 0/1/2 3
Skandinavski film 1/1/0 4
Suvremeni norveški jezik II ILI Suvremeni islandski jezik 0/0/4 4
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture 0/0/0 10
Prevoditeljski praktikum II2 0/0/4 5

1preduvjet: Švedski jezik i društvo I

2preduvjet: Prevoditeljski praktikum I

 

Za potrebe prevoditeljskih praktikuma odobren je besplatan pristup akademskoj verziji sustava Memsource.