U ak. god. 2018./19. na Katedri za skandinavistiku će se moći upisati modul Švedski jezik u lingvističkom opisu. Pravo upisa imaju svi studenti Sveučilišta u Zagrebu u trenutku kada upisuju najmanje 2. godinu preddiplomskoga studija ili višu. Modul ne mogu pisati studenti koji tek upisuju 1. godinu preddiplomskog studija niti studenti koji upisuju 2. (završnu) godinu diplomskoga studija. Za upis na modul su u ak. god. 2018./2019. otvorena tri (3) mjesta.

Za upis na modul u tajništvo Odsjeka za anglistiku (B-010) treba najkasnije do petka 28. rujna 2018. predati molbu s kratkim obrazloženjem zašto kandidat želi upisati modul te ispis iz ISVU-a s pregledom dosad odslušanih i položenih kolegija na matičnom studiju. Ispis iz ISVU-a može se zamijeniti drugačijom službenom potvrdom odgovarajućeg sadržaja koju može izdati matični fakultet. Na e-adrese profeta.sara(at)gmail.com i gantunovic(at)ffzg.hr. treba poslati obavijest da su predani dokumenti u tajništvo.

Ako se prijavi veći broj kandidata od upisne kvote (3), na temelju prosjeka ocjena i obrazloženja u molbi sastavlja se rang-lista te se odobrava upis najbolje rangiranim kandidatima.

Za dodatne informacije, možete se javiti osobno ili mailom na Katedru.